• nieuregulowanie należności wynikających z zawartych umów/wystawionych faktur
  • sprawy o odszkodowanie (szkody poniesione na skutek wypadku komunikacyjnego, przestępstwa czy źle wykonanego zabiegu medycyny estetycznej)
  • zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie
  • naruszenie dóbr osobistych
  • wszczęcie i prowadzenie sprawy przed organami egzekucyjnymi, w celu wyegzekwowania należnego roszczenia