• sporządzenie treści umów prawa cywilnoprawnego np. umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane itd.
  • weryfikacja gotowych treści umów pod kątem interesu Klienta
  • prowadzenie spraw powstałych na tle zawartej umowy np. zapłaty kary umownej, rozwiązania umowy czy zwrotu zadatku